У фiно-угорського культурного центру (ФУКЦ) новий директор

29 Июня 2013
28.06.2013.Сиктивкар. Вчора у примiщенн ФУКЦ, що на вул.Ленiна,78 головам нацiонально-культурних автономiй Республiки Комi було представлено нового директора республiканського фiно-угорського центру (ФУКЦ) Олену Савтенко. Вона змiнила Ольгу Сiзих яка перейшла на посаду директора республiкаського етно-культурного парку у с.Иб. Нового директора представив начальник вiддiлу  нацiонально-культурних та релiгiйних об'еднань   Мiннацу республiки Прокопiй Габов. Знайомлячись з новим директором голови нацiональних громад розповiли про плани та напрямки спiробтнецтва з ФУКЦ, поставили проблемнi питання. Окрiм iнших спiльною проблемою на сьoгоднi являеться неспроможнiсть громадських органзацiй правильно готувати проекти на одержання субсдiй. Громадськi активiсти не знають усих деталей написання проекту як того потребуе законодавство та iнш керуючi документи. Та й штатних працiвникв громади не мають. Як результат - на 2013р. запланованi грошi на субсидii у розмiрi 10 млн.руб. залишились без заявок. Поданi заявки-проекти не пройшли конкурсний вiдбiр як невiдповдiаючi вимогам. Добрим словом згадували бувшого директора яка зумiла зробити так, що ФУКЦ став "рiдною хатою" для представникiв рiзних громад. На засiдання прийшла ректор Ситивкарського держунiверситету Марина Iстiховська. Ректор запропонувала головам громад розповсюдити iнформацю про те, що з цього року СДУ почина прийом абiтурiентiв з краiн ближнього зарубiжжя. Вперше видiлено чотири бюджетнi мiсця. Росiя бере на себе 100% фiнасування навчання.
Йшлося й про плани на майбутне. Прийом на навчання в подальшому буде розвиватися.
Цiкавою видалася iнформаця про те що СДУ вже заключив договiр с респулiкою Крим. Студенти геологи з Сиктивкару будуть проходить геологiчну практику пiд Сiмфeрополем в с.Новоукраiнка. Iсторики будуть вести розкопки древнiх поселень на узбережжi Чорного моря.
Марина Дмитрiвна сказала ще одну важливу iнформацю: - у СДУ буде засновано центр iсторичноi памятi. Зокрема, такий Центр буде вести дослiдницьку роботу по темi ГУЛАГУ.
При обговореннi поставлених питань прийшли до  спiльного рiшення, що ФУКЦ повинен заключити Договiр про спiвпрацю з СДУ. Такий договiр виведе но новий рiвень дiяльность НКА, бо зявиться наукова основа. А це вже не та самодiяльнсть, що переважа нинi. Ректор також запропонував використовувати актовий зал унiверситету для проведення заходiв НКА.Голова украiнськоi НКА,  Олександр Павленко, зокрема вiдмiтив: - це дуже слушна, вчасна й важлива  пропозицiя унiверситету. Я вже сам планував iнiцiювати зустрiч. До нас  давно ходять студенти СДУ та беруть рiзнi матерiяли про украiнцiв республiки. Украiнська молодь республiки, у тому числi студентська,  дуже цiкавиться темою украiнства. Але ми, старше поколiння, не знамо як ту зацiкавленнiсть задовольнити. Я бачу перспективу системноi роботи, яка допоможе сформувати нове поколiння продовжувачiв збереження та популярзацii украiнськоi культури на теренах республiки.  Тепер з'явилась можливiсть епзодичнi стосунки перетворити у постiйнi конструктивнi вiдносини.

олександр павленко
apavlenko9@yandex.ru